The honest way
CSR - Egholms samfundsansvarsrapport

CSR rapporten er vores samfundsansvar i ord og billeder

   

Download Egholm CSR raport  Download Egholm CSR report

1

2

3

  

1

Egholms CSR politik


 

Egholms CSR policy

CSR og bæredygtighed er et udtryk for virksomhedens samfundsansvar og handler om den måde vi arbejder på at tackle miljø- og klimaudfordringer, til gavn for såvel vore medarbejdere og det omgivende samfund. Baseret på vores værdier og som et betydende brand indenfor vores segment anerkender vi, at vi har et ansvar og en forpligtelse til fortsat at gå forrest.

Vi anser ansvarlighed som et nøgleord for at kunne være en velfungerende virksomhed. Vores CSR indsats bygger på vores kerneværdier: Stolthed, Resultatbevidshed, Nytænkning og Rummelighed.

Politikken er opdelt i fire hovedområder: 

 • Menneskerettigheder
 • Arbejdstagerrettigheder
 • Miljø og klima
 • Antikorruption

Menneskerettigheder
Egholm vil i alle anliggender, der er under virksomhedens kontrol, støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder.

Medarbejderrettigheder
Egholm sigter mod at vise den højeste grad af socialt ansvar over for vores medarbejdere. Vi støtter afskaffelse af børnearbejde og tvangsarbejde og vi fordømmer enhver form for diskrimination.

Egholm lægger vægt på foreningsfrihed og anerkender retten til kollektiv forhandling. Vi ønsker at være en tolerant arbejdsplads, hvor hver medarbejder trives og har mulighed for at udvikle sig og skabe en god balance mellem arbejde og fritid.

Miljø og klima
Egholm bruger ordet ”miljø” bredt, omfattende arbejdsmiljø, produktmiljø og det ydre miljø. Egholm vil, som en miljøansvarlig virksomhed, arbejde systematisk for at skabe bæredygtige og klimavenlige produkter.  Egholm har en integreret tænkning med hensyn til de miljø- og klimamæssige konsekvenser vores produktion og produkter har på vores medarbejdere, kunder og omgivelser. 

Antikorruption
Egholm tager stærk afstand til alle former for korruption, afpresning og bestikkelse.

Honest and responsible photo

  

2

CSR fokusområder i Egholms værdikæde


 

Egholms værdikæde ikoner
Honest values grafik

 

I Egholm arbejder vi med følgende fokusområder:
 

 • Egholms leverandører, herunder transport af varer og materialer til Egholms produktionsfabrik.
 • Egholms egenproduktion, vores medarbejdere og transport af de færdige produkter til vores kunder.
 • Egholms kunder.

Vores leverandører

Egholms leverandører skal overholde følgende retningslinier (Code og Conduct). Egholm forholder sig ret til løbende at inspicere og kontrollere at leverandørene lever op til retningslinierne. 

Tvangsarbejde og fri bevægelighed
Egholms leverandører må hverken direkte eller indirekte gøre brug af tvangs- eller pligtarbejde. 

Børnearbejde 
Egholms levereandører må hverken direkte eller indirekte være involveret i børnearbejde. Som udgangspunkt bør børn ikke arbejde, før de er over den skolepligtige alder. Let arbejde/ fritidsarbejde, der ikke forstyrrer børns uddannelse, er tilladt ifølge lokal lovgivning. Medarbejdere under 18 år må ikke udføre farligt arbejde eller arbejde om natten. 

Diskrimination 
Egholms leverandører må hverken direkte eller indirekte diskriminere på grund af race, hudfarve, køn, handicap, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, alder, nationalitet, social eller etnisk baggrund, formueforhold, seksuel orientering, herkomst eller anden status. 

Organisationsfrihed og retten til kollektiv forhandling 
Egholms leverandører må ikke blande sig i eller forhindre medarbejdernes ret til at blive medlem af en fagforening samt retten til kollektiv forhandling. 

Arbejdsmiljø og sikkerhed 
Egholms leverandører skal sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Leverandøren skal sørge for, at der formuleres skriftlige politikker og procedurer for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og sikre, at disse overholdes.

Arbejdsforhold 
Egholms leverandører skal sørge for, at medarbejderne ikke udsættes for fysisk afstraffelse, trusler om vold og andre former for fysisk eller psykisk tvang eller mishandling. Leverandørerne skal overholde de lokale love og regler for mindsteløn, og medarbejderne skal betales en løn, der sikrer, at de kan opretholde en rimelig levestandard (en leveløn). Medarbejderne skal have en skriftlig bekræftelse af ansættelsesvilkårene. 

Miljøbeskyttelse og industrielle ulykker 
Egholms leverandører skal etablere og vedligeholde procedurer for at forebygge og håndtere miljøproblemer og industrielle ulykker, der kan påvirke og skade det omkringliggende samfund og miljø. Leverandørerne skal søge at minimere de miljømæssige påvirkninger af deres aktiviteter, produkter og services ved at bruge miljøstyringssystemer til at:

 • Reducere mængden af affald og udledninger til luft, jord og vand 
 • Håndtere kemikalier på en miljømæssigt forsvarlig måde 
 • Håndtere, opbevare og bortskaffe farligt affald på en miljørigtig måde 
 • Bidrage til genanvendelse og genbrug af materialer og produkter 
 • Implementere miljøvenlige teknologier

Produktsikkerhed 
Egholms leverandører skal sikre ansvarlighed i produktets udformning samt i produktion og test af produkterne, så disse ikke skader nogen, hverken under eller efter produkternes fremstilling. 

Korruption og bestikkelse 
Egholms leverandører må hverken direkte eller indirekte anvende eller drage fordel af nogen form for korruption eller bestikkelse.

Honest relationships photo

Egholms egenproduktion og medarbejdere

Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk
Egholm ønsker til enhver tid at fremstå som en attraktiv og omsorgsfuld arbejdsplads, hvor firma-ånden er troværdig for den enkelte. Vi arbejder målrettet, systematisk og seriøst på at forebygge, vedligeholde og udvikle et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der virker udviklende for alle medarbejdere på virksomheden. 

Vi ønsker til enhver tid at fremstå som en attraktiv arbejdsplads, hvor vi kan være stolte af: 

 • At ledelsen sikrer at arbejdsmiljøarbejdet er dynamisk ved at medarbejderne involveres, motiveres og uddannes til at tage ansvar for og handle i alle forhold, der vedrører egen og kollegers sikkerhed og sundhed. 
 • At virksomheden som minimum overholder lovgivning og øvrige bestemmelser på arbejdsmiljø-området. 
 • At virksomheden forebygger sygdom, arbejdsskader og forbedrer arbejdsmiljøet ved brug af inspektion, målinger og vurderinger som grundlag for konkrete tiltag. 
 • At den ansvarlige leder informerer samtlige ansatte om gældende sikkerhedsregler på virksomheden. Overtrædelse af gældende sikkerhedsregler og procedurer kan medføre en advarsel og ved gentagelsestilfælde øjeblikkelig bortvisning. 
 • At arbejdsmiljøorganisationen efter behov etablerer et system til opsamling af viden om kunders, leverandørers og myndighedernes arbejdsmiljøkrav. 
 • At ledelsen lever op til arbejdstilsynets krav for tilpasset tilsyn. 
 • At begrænse brugen af og sikre erstatning af sundhedsskadelige stoffer og arbejdsmetoder. 

Arbejdsmiljøorganisation (AMO) afholder løbende miljøudvalgsmøder (minimum 6 årlige møder), hvor mål og aktiviteter planlægges, igangsættes og evalueres. 

Medarbejderudviklingssamtaler afholdes en gang årlig med fokus på at udvikle medarbejderen samt opretholde en høj grad af medarbejdertilfredshed. 

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse gennemføres to gange årligt. 

APV inkl. analyse af det psykiske arbejdsmiljø gennemføres ultimo august måned minimum hvert 3. år

Energiforbrug / CO2
Egholm har i 2020/21 kortlagt det samlede energiregnskab for virksomheden. CO2-aftrykket fra Egholms redskabsbærere i drift, udgør den væsentligste del af virksomhedens samlede CO2-aftryk. 

Egholm er i gang med at udvikle fremtidens redskabsbærer, hvor drivmidlet er baseret på ikke-fossile brændstoffer. 

Egholm arbejder i retning af at gøre nuværende kunders redskabsbærere mere bæredygtige. Målet er, at gøre det muligt for kunderne at skifte til miljøvenlige brændstoffer som fx HVO diesel og E85 benzin. Formår Egholm at få kunderne til at overgå til biobaserede brændstoffer, vil dette have en stor samfundseffekt, idet maskinernes CO2- aftryk vil kunne reduceres til 10 – 30% af det nuværende CO2- aftryk.  

Materialer og Skadelige stoffer
Egholm arbejder for at sikre en høj materialesundhed i de komponenter som indgår i virksomhedens produkter. Målet er at de materialer som anvendes i redskabsbærer og redskaber har en høj materialegenanvendelsesgrad, bl.a ved at undgå brugen af eksempelvis glasfiber og andre uadskillelige kompositmaterialer.

Affaldshåndtering
Egholm forpligter sig til at overholde affaldssorteringsloven for danske virksomheder. Egholm sortere sit affald i 14 forskellige affaldsfraktioner.

CO2- aftryk vil kunne reduceres til 10 – 30%

An honest place to work photo

Vores kunder

Egholms salgsetik refererer til et sæt regler om adfærd, der sikrer, at alle kundeemner og kunder behandles med respekt, retfærdighed, ærlighed og integritet.

Det betyder, at Egholm sætter de mennesker, vi sælger til, først. Vi respekterer deres valg og meninger i stedet for at påtvinge dem vores dagsorden.

Egholm salgsorganisations fokus er et sæt af primære salgsfokuspunkter overfor vores kunder:

 • Vi respekterer kundens beslutning.
 • Vi angriber aldrig vores konkurrenter.
 • Vi lover aldrig mere, end vi kan levere.
 • Vi kommunikerer på en ærlig måde.
 • Vi behandler alle kunder med fairness.
 • Vi er aldrig tilhænger af eller deltager i korruption eller nogen form for kartelforhold.

Når vi markedsfører Egholm som virksomhed og Egholms produkter, markedsfører vi virksomheden og produkterne ærligt, og vi lover aldrig mere, end vi kan levere. Vi sigter efter de højeste markedsføringsstandarder og sikrer, at personer uden for virksomheden ikke bliver vildledt på nogen måde.

Vi gør vores bedste til at alle medarbejdere har kendskab til Egholms ønsker og regler om adfærd og har fri mulighed for at gøre virksomhedens ledelse opmærksom på afvigelser af enhver art.

An honest way to sell photo

  

3

Egholms arbejde med FNs Mål for bæredygtig udvikling


 

FN’s verdensmål logo

FN’s 17 verdensmål har sat kursen for en bæredygtig udvikling, og vi har i Egholm valgt at fokusere på fire mål, hvor vi kan bidrage og gøre en forskel.

Mange kender til FN’s verdensmål, der blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i september 2015. De i alt 17 mål trådte i kraft i 2016 og vil frem mod 2030 fungere som et kompas for vores fælles rejse mod en bæredygtig udvikling for både mennesker og miljøet.

Cirkulær tankegang er både en mulighed og en nødvendighed. Presset på klodens ressourcer betyder, at verden står over for en forandring i den måde, vi tænker ressourcer og produktion på.

Der er behov for at reducere, genbruge og genanvende de materialer, som indgår i produkter, så mængden af primære -jomfruelige - råstoffer bliver erstattet af sekundære - genanvendte - råstoffer. En cirkulær økonomi, hvor det lineære flow fra råstof til affald erstattes med et cirkulært kredsløb, hvor ressourcerne hele tiden genanvendes.

Verdensmålene gælder for alle lande, både rige og fattige, men for at målene skal blive mere end bare ord, er det vigtigt at konkretisere den bæredygtige indsats. I Egholm har vi arbejdet målrettet med verdensmålene for at identificere, hvor vi som virksomhed kan gøre mest muligt forskel.

Vi har valgt at tage udgangspunkt i mål nummer 8, 9, 12 og 13.

Mål 8

Anstændige jobs og økonomisk vækst
I Egholm lægger vi stor vægt på social ansvarlighed. Vi føler, at vi er forpligtede til at tage ansvar for at skabe anstændige jobs - blandt andet ved at fokusere på tiltag, som kan øge trivsel på arbejdspladsen og sørge for, at medarbejdernes personlige og faglige kompetencer kommer til deres ret.

Derudover har vi skarpt fokus på innovation og teknologisk opgradering med henblik på at øge både produktivitet og ressourceeffektivitet i hverdagen. Også her spiller vores medarbejdere en central rolle i forhold til implementering af nye værktøjer og teknologier.


 

Mål 9

Industri, innovation og infrastruktur
Vi ønsker at være på forkant med den teknologiske udvikling og være med til at finde bæredygtige løsninger på både økonomiske og miljømæssige udfordringer.

Vi ved, at vores redskabsbærere har en levetid på cirka 20 år. Derfor arbejder vi målrettet på at kortlægge infrastrukturen, så vi hele tiden kan finde nye og bedre løsninger til at bortskaffe og genbruge komponenter i de udtjente produkter.


 

Mål 12

Ansvarligt forbrug og produktion
I Egholm arbejder vi konstant på at optimere vores produktionsformer i en mere bæredygtig retning. Omkring 97 % af vores samlede CO2-udledning stammer fra brugen af maskiner i dens levetid, hvorfor det er det primære indsatsområde i vores ambition om at reducere CO2-aftrykket - på både kort og længere sigt.


 

Mål 13

Klimaindsats
Men hvad kan vi som virksomhed gøre for at bidrage til den grønne omstilling, når vores maskiner først er produceret? Vi forbereder dem til brugen af miljøvenlig diesel (HVO100) og miljøvenlig benzin (E85), der reducerer CO2-udledningen med henholdsvis 90 og 65 %. Men vi fokuserer også på træning af de mennesker, der til dagligt servicerer og bruger maskinerne, så vi kan sikre den mest optimale drift og anvendelse, herunder maskinførerens muligheder for en mere effektiv brug af maskinen.

Det er vores ambition at udvikle markedets mest miljøvenlige redskabsbærere. Elektricitet er et oplagt drivmiddel, som det ser ud i dag, men vi ønsker ikke blot at følge strømmen, hvis det om fem år viser sig at gas, brint eller kunstig diesel er det mest fornuftige valg. Vi ønsker at gøre det som for alle giver bedst mening, både for mennesket og for miljøet.

Bæredygtighed i bevægelse
Arbejdet med bæredygtighed er ikke en statisk proces. Vi bliver hele tiden klogere, og vores nye viden skal danne grundlag for smartere og grønnere måder at gøre tingene på - og forhåbentlig inspirere andre. Men vi ved også, at vi ikke kan det hele selv. Derfor er vi meget åbne for udviklingssamarbejder med leverandører, kunder eller andre virksomheder, som kan skabe en synergieffekt, hvor den samlede sum er langt højere end de enkelte dele. For det er hele essensen i FN’s verdensmål: At vi løfter i flok.

Honest goals photo

CSR - Egholms samfundsansvarsrapport