Vilkår og betingelser for salg for Egholm A|S


Moms nr. DK39929740 · Transportvej 27, DK-7620 Lemvig, Danmark

1. Kontraktens omfang

Disse betingelser gælder for alle kontrakter for salg af varer af sælger til køber med udelukkelse af alle andre vilkår og betingelser, herunder vilkår og betingelser, som køberen kan påstå gælder for enhver købsordre, bekræftet ordre eller lignende dokument. Enhver mundtlig aftale med repræsentanter etc. kræver købers skriftlige accept.

2. Leveringstider

Leveringstider er ikke bindende, medmindre det er specifikt aftalt. I tilfælde af større ordrer forbeholder sælger sig ret til delleveringer. Hver dellevering forstås som udførelse af en separat ordre i overensstemmelse med sælgers betingelser for levering og betaling. Sælger kan kun exceptionelt acceptere indstilling af ordrer uden en begrænset købsforpligtelse og kun ved aftale. Sælger er kun ansvarlig for forsinkelser, hvis de sker decideret på grund af grov uagtsomhed. Alle ordrer, som er bekræftet af sælger, er bindende for køber.

3. Defekte produkter

Køberen skal inden for 3 dage fra levering gøre sælger opmærksom på åbenlyse defekter eller mangler. Andre defekter skal anmeldes inden for 14 dage fra levering. Hvis defekter ikke anmeldes i tide og på skrift, vil det ikke være muligt at gøre nogen krav. Kvalitetssikrede mængder skal tydeligt oplyses som sådan. Hvis anmeldelser foretages i tide og på skrift, kan sælger vælge enten at erstatte varerne, levere reservedele uden omkostninger eller refundere købsprisen, og i sådanne tilfælde skal sælger have de anmeldte varer retur. Hvis erstatningsvarerne af en eller anden årsag ikke forelægger, kan køber reducere refunderingen eller kræve en annullering af kontrakten. Med dette følger en eliminering af alle yderligere garantikrav.

4. Returnering

Returneringer accepteres kun mod forudgående aftale. Specialordrer, åbne kasse og umærkede varer er ekskluderede fra tilbagetagning med mindre andet er aftalt på skrift. Returneringer, som ikke er på sælgers konto, skal betales af afsender. Aftalte returneringer vil blive krediteret med det fakturerede beløb minus 10 %.

5. Ejendomsforbehold

De varer, som leveres, er sælgers ejendom, indtil fakturaen er retmæssigt betalt, herunder alle ekstraomkostninger. Køberen har ret til at videresælge varerne ved en ordentlig forretningsprocedure, så længe ingen konkurs eller juridisk afgørelse er erklæret mod køberen. Køberen frasiger sig allerede nu alle krav med alle ekstra rettigheder i de ovenfor nævnte tilfælde, som resultat af videresalg til tredjeparter. Hvis køberen kommer i restance med betalinger eller ikke overholder købers forpligtelser fra ejendomsforbehold, kan sælger kræve varerne returnerede fra køber og, med rimelig notifikation samt modregning af yderligere omkostninger, kan sælger anvende varerne til videresalg. Ved en handel med delbetaling med en køber, som ikke er registreret som virksomhedsindehaver i handelsregistret, anses denne form for tilbagetagning som annullering. I sådanne tilfælde gælder reglerne for salg på kredit (Credit Sale Act).

6. Tilbageholdelse, yderligere omkostninger og hæftelse

Køber har ikke ret til tilbageholdelse. Køber kan kun modregne ved ikke-omtvistede eller håndhævelige krav. Et ansvar, uanset på hvilket juridisk grundlag, på sælgers side formoder hensigt eller grov uagtsomhed. Dette gælder specielt ansvar for tab gennem forsinkelse eller godtgørelse for misligholdelse.

7. Retspraksis og betaling

Hvis sælger er påvirket af en Force Majeure-hændelse såsom krig, regeringens handlemåde, strejker, lockouts, nedbrud i produktionen, brand, knaphed eller manglende evne til at opnå passende materiale, forsinkelse i forsyning eller produktion eller andre årsager, som ligger uden for sælgers rimelig kontrol, skal sælger fritages uden noget ansvar fra opfyldelsen af sælgers forpligtelser i følge denne aftale. De ovenfor nævnte rettigheder til tilbageholdelse træder også i kraft i tilfælde af købers gentagne betalingsvanskeligheder eller negativ information om køber. Enhver handelstransaktion mellem køber og sælger er beskyttet under dansk lovgivning. Stridigheder afgøres ved Sø- og Handelsretten i København, Danmark.

8. Salg og betaling

Hvis en slutmængde ikke købes til en aftalt dato eller hvis betalingsforpligtelserne ikke er mødt, har sælger ret til at sætte en frist på 8 dage og kræve ophør af kontrakten eller kompensation for skader, hvis denne frist ikke overholdes. Overskridelse faktureres med 2 % renter pr. måned. En frist er ikke nødvendig, hvis køberen klart har udmeldt, at denne ikke vil acceptere modtagelse eller betaling for varerne. Hvis sælger kræver kompensation for skader, vil kompensationen være 15 % af købsprisen, med mindre skaden er større eller køberen kan bevise en mindre skade.

9. Prissættelse

Prisen for varer er sælgers opgivende pris, som er gældende på dagen for ordren, med mindre andet er aftalt på skrift. Alle priser er nettopriser plus moms, hvis gældende.

10. Betalingsbetingelser

Betalinger skal foretages netto af køber inden for 30 dage fra faktureringsdatoen, med mindre andet er aftalt. Køber skal godkendes af kreditforsikringsselskabet, som er valgt af Egholm A/S, for forsikring mod sælgers kredittab. Hvis køber ikke kan godkendes af kreditforsikringsselskabet, som er valgt af Egholm A/S, er betalingsbetingelserne forudbetaling minus 1,5 % i forudbetalingsrabat.

Køberen kan ikke annullere en ordre grundet manglende kreditgodkendelse af kreditforsikringsselskabet, som er valgt af Egholm A/S, men er gennem bindende ordre tvunget til at forudbetale og købe den bestilte mængde varer. Hvis fristen overskrides, har sælger ret til at fakturere standardrente på 4 % over gældende minimumsrentesats.

 

11. Opfyldelsessted og plads

Opfyldelsesstedet for begge parter er EXW: Ex Works (sted angives), sælger arrangerer transport for købers omkostning. Stedet for levering for handelsdrivende er Lemvig, Danmark. Hvis nogen betingelse i disse vilkår og betingelser bliver ugyldig eller ikke-håndhævelig, vil de resterende vilkår og betingelser ikke være påvirkede, og hver betingelser heri vil være gyldig og håndhævelig i sin fulde udstrækning.

12. Produktansvar

Egholm tilbyder maksimum 25.000.000 dkk produktansvarsforsikring. Egholm kan ikke hæfte eller holdes til ansvar for skade eller indirekte tab; herunder også driftsoverskud, tid brugt, tab af profit eller andre tab, som sker, når deres produkter sælges eller betjenes, eller i forbindelse med drift af deres produkter eller produktet som helhed. Alle produkter må kun betjenes af en person over 18 år.

13. Regler for beskyttelse af personoplysninger (GDPR)

Egholms politik angående personoplysninger tilhørende kunder og samarbejdspartnere.

DATABESKYTTELSE

13.1 Hvis og i det tilfælde at en kunde eller leverandør behandler personoplysninger på vegne af Egholm i følge denne aftale, forpligter den registeransvarlige registerfører sig til at:

13.1.1 opfylde de forpligtelser, som er fremsat til den registeransvarlige af principperne om databeskyttelse, navnlig:

13.1.2. At vedligeholde teknisk og organisatorisk sikkerhedsforanstaltninger for i det mindste at opfylde de forpligtelser, som er fremsat af til registeransvarlige af principperne om databeskyttelse og tage de nødvendige skridt for at sikre pålideligheden af medarbejdere under den registeransvarlige, som har adgang til personoplysninger;

13.1.3 Kun at behandle personoplysninger for og på vegne af den registeransvarlige for det formål at udføre, og i overensstemmelse med, denne aftale (samt hvor der er nødvendigt kun i følge instruktioner fra den registeransvarlige at sikre overholdelse af DPA/GDPA, hvilken af de to der nu gælder); og

13.1.4 at tillade repræsentanter for den registeransvarlige at kontrollere registerførerens overholdelse af disse vilkår ved rimelig meddelende og/eller, valgfrit for den registeransvarlige, at anmode om at forsyne den dataansvarlige med bevis for overholdelse af sådanne krav;

13.1.5 at ikke engagere en anden registerfører uden forudgående specifik eller generel skriftlig autorisation af den registeransvarlige;

13.1.6 ikke overføre nogen personoplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde uden en forudgående skriftlig samtykke fra Egholm, og ved at give samtykke til overførsel kan Egholm pålægge sådanne vilkår på behandlingen af persondata og på kunde eller leverandør og/eller enhver oversøisk behandler af data, da køberen kræver, at det sikres, at persondata er tilfredsstillende beskyttet (som det kræves af de internationale principper om databeskyttelse); og

13.1.7 skal assistere den registeransvarlige med at opfylde forpligtelser, som er pålagt af den registeransvarlige af Egholm i relation til persondata, som håndteres af registerføreren herunder:

13.1.8 at forsyne den registeransvarlige med rimelig assistance i at overholde adgangskrav forkyndt på den registeransvarlige under Egholm;

13.1.9 så hurtigt som muligt at informere den registeransvarlige om modtagelse af adgangsanmodning, som er modtaget af den registeransvarlige i forbindelse med persondata, som behandles i følge en kontrakt; og

13.1.10 ikke at afsløre nogen persondata som svar på en adgangsanmodning uden først at konsultere og opnå samtykke fra den dataansvarlige.

 

Version V003/2019
Dato: 29-04-2019